Водить ґрунтовний аналіз роботи за минулий навчальний рік з питання формування державного замовлення І розробляє розділ з заходів із завданнями на наступний рік - страница 3

У рядках 1-20 за переліком показників граф 1-4 та 7 зазначаються дані про випускників шкіл, які прийняті на навчання у ПТНЗ, що звітується, тобто:

- у рядку 1 - загальна кількість, з них:

- у рядку 2 - понад державне замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб;

у тому числі з рядка 1:

за договорами (направленнями) (рядки 3-5), тобто:

сума даних рядків 3-5 за переліком показників граф 1-4 та 7 повинна дорівнювати даним рядка 1;

за статтю (рядки 6, 7), тобто:

сума даних рядків 6 та 7 за переліком показників граф 1-4 та 7 повинна дорівнювати даним рядка 1;

за соціальним станом (рядки 8-11), тобто:

за галузевими напрямками економіки України (рядки 14-20), тобто:

сума даних рядків 14-20 за переліком показників граф 1-4 та 7 повинна дорівнювати даним рядка 1.

Відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" до малозабезпеченої сім’ї належить сім'я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї.

З.І.З Розділ 2. Прийнято незайнятого населення

У графах 1-7 за переліком показників рядків 21-39 зазначаються дані про кількість учнів, слухачів, прийнятих на навчання у ПТНЗ, що звітується, з числа незайнятого населення із зазначенням їх відповідного рівня освіти.

Сума даних граф 1-6 за переліком показників рядків 21-39 повинна дорівнювати даним графи 7.

У рядках 21-39 за переліком показників граф 1-7 зазначаються дані про кількість учнів, слухачів, прийнятих на навчання у ПТНЗ, що звітується, з числа незайнятого населення, тобто:

- у рядку 21 - загальна кількість, у тому числі:

за договорами (направленнями) (рядки 22,23), тобто:

- у рядку 22-з службою зайнятості,

- у рядку 23-з громадянами;

сума даних рядків 22 та 23 за переліком показників граф 1-7 повинна дорівнювати даним рядка 21;

за статтю (рядки 24, 25), тобто:

- у рядку 24 - чоловіків,

- у рядку 25 - жінок;

сума даних рядків 24 та 25 за переліком показників граф 1-7 повинна дорівнювати даним рядка 21;

- у рядку 26 - сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків;

- у рядку 27-з фізичними та розумовими вадами; за напрямами навчання (рядки 28-30), тобто:

- у рядку 28 - на первинне професійне навчання,

- у рядку 29 - на перепідготовку,

- у рядку ЗО - на підвищення кваліфікації;

сума даних рядків 28 - 30 за переліком показників граф 1-7 повинна дорівнювати даним рядка 21;

за формами навчання (рядки 31,32), тобто:

- у рядку 31 - за денною,

- у рядку 32 - за вечірньою (змінною);

сума даних рядків 31 та 32 за переліком показників граф 1-7 повинна
дорівнювати даним рядка 21;

за галузевими напрямками економіки України^(рядки 33-39), тобто:

- у рядку 33 - для промисловості,

- у рядку 34 - для сільського господарства,

- у рядку 35 - для транспорту,

- у рядку 36 - для зв'язку,

- у рядку 37 - для будівництва,

- у рядку 38 - для торгівлі і громадського харчування

- у рядку 39 - для житлово-комунального господарства і невиробничих видів побутового обслуговування населення;

сума даних рядків 33-39 за переліком показників граф 1-7 повинна дорівнювати даним рядка 21.

3.1.4.Розділ 3. Прийнято працівників

У графах 1-7 за переліком рядків 40-58 зазначаються дані про кількість учнів, слухачів,1 прийнятих на навчання у ПТНЗ, що звітується, з числа працюючого населення (працівників) із зазначенням їх відповідного рівня освіти.

Сума даних граф 1-6 за переліком показників рядків 40-58 повинна дорівнювати даним графи 7.

У рядках 40-58 за переліком показників граф 1-7 зазначаються дані про кількість учнів, слухачів, прийнятих на навчання у ПТНЗ, що звітується, з числа працюючого населення (працівників), тобто:

- у рядку 40 - загальна кількість, з них:

за договорами (направленнями) (рядки 41,42), тобто:

- у рядку 41-з підприємствами та організаціями незалежно від їх підпорядкування та форм власності;

- у рядку 42-з громадянами;

сума даних рядків 41 та 42 за переліком показників граф 1-7 повинна дорівнювати даним рядка 40;

за статтю (рядки 43, 44), тобто:

- у рядку 43 - чоловіків,

- у рядку 44 - жінок;

сума даних рядків 43 та 44 за переліком показників граф 1-7 повинна дорівнювати даним рядка 40;

- у рядку 45 - сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків,

- у рядку 46 - з фізичними та розумовими вадами; за напрямами навчання (рядки 47-49), тобто:

- у рядку 47 - на первинне професійне навчання,

- у рядку 48 - на перепідготовку,

- у рядку 49 - на підвищення кваліфікації;

сума даних рядків 47-49 за переліком показників граф 1-7 повинна дорівнювати даним рядка 40;

за формами навчання (рядки 50, 51), тобто:

- у рядку 50 - за денною,

- у рядку 51 - за вечірньою (змінною);

сума даних рядків 50 та 51 за переліком показників граф 1-7 повинна дорівнювати даним рядка 40;

за галузевими напрямками економіки України (рядки 52-58), тобто

- у рядку 52 - для промисловості,

- у рядку 53 - для сільського господарства,

- у рядку 54 - для транспорту,

- у рядку 55 - для зв'язку,

- у рядку 56 - для будівництва,

- у рядку 57 - для торгівлі і громадського харчування,

- у рядку 58 - для житлово-комунального господарства і невиробничих видів побутового обслуговування населення;

сума даних рядків 52-58 за переліком показників граф 1-7 повинна дорівнювати даним рядка 40.

З метою контролю введення даних у кінці звіту підраховується сума даних з показників усіх рядків і проставляється у рядку під назвою "Контрольна сума" (рядок 59).


Форма № 3 профтех) “Звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів за _______ календарний рік” за графіком Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації за квартал не пізніше 10 числа наступного місяця;

Звіт заповнюється відповідно до Інструкції щодо заповнення державної статистичної звітності за формою № 3 (профтех) –“ Звіт професійно-технічного навчального закладу про контингент учнів та слухачів" за ___ календарний рік затвердженої Наказом Держкомстату України і Міністерства освіти і науки України від 28.11.2000 №380/560 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 08.12.2000 №899/5120.

1. Загальні положення

1.1.Державна статистична звітність за формою № 3 (профтех)ї поширюється на всі професійно-технічні навчальні заклади другого та третього атестаційних рівнів (надалі - ПТНЗ), що розташовані на території України незалежно від їх підпорядкування та форм власності.

1.2.Статистичні дані щодо філій та інших відокремлених структурних підрозділів ПТНЗ включаються до звіту навчального закладу, до складу якого вони входять незалежно від їх місця розташування.

1.З. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою, друкованим текстом, підписується директором і скріплюється печаткою ПТНЗ, у ньому наводяться прізвище, ім'я та по батькові директора училища, прізвище виконавця та номери їх телефонів.

2. Порядок та строки подання звіту

2.1.Звіт складається за станом на 1 січня наступного за звітним року та подається ПТНЗ незалежно від підпорядкування та форм власності Міністерству освіти і науки України, Міністерству освіти і науки

Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше

10 січня поточного року.

2.2.Яюцо після відправлення до звіту вносились зміни та доповнення, то слід терміново повідомити про це адресатів.

3. Порядок складання звіту

3.1 .У сі показники заповнюються за даними облікової документації, яка ведеться у ПТНЗ.

З.І.І. Титульна сторінка

У рамці кодів (графи 1-11) графа 2 заповнюється ПТНЗ, графи 3,6,8, 11 заповнюються територіальним органом - управління професійно-технічною освітою за участю територіальних органів статистики з використанням відповідних загальнодержавних класифікаторів.

У рядку "Республіка, область, місто" - зазначається назва республіки, області, міста, де розташований ПТНЗ (наприклад; Автономна Республіка Крим, Київська область, м. Севастополь).

У графі "Коди" цього рядка проставляється двозначний код республіки, області, міста відповідно до кодів Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ-ДК014-97).

У рядку "Професійно-технічний навчальний заклад (ПТНЗ)" зазначається назва ПТНЗ відповідно до його статуту (наприклад, професійно-технічне училище
№ 15 м. Комсомольська Полтавської області).

У графі "Коди" цього рядка проставляється код у вигляді п'ятизначного набору символів у такому порядку:

- для вищих професійних училищ (надалі - ВПУ) - перший символ - "В",

наприклад, ВПУ № 1 м. Рівного - В0001,

ВПУ № 70 м. Жовті Води Дніпропетровської області -В0070,

ВПУ № 123 м. Краматорська Донецької області - В0123;

- для вищих художніх професійно-технічних училищ (надалі - ВХПТУ) - перші символи - "ВХ",

наприклад, ВХПТУ № 20 м. Черкас - ВХ020;

- для вищих училищ-агрофірм - перші символи - "ВА",

наприклад, Балинське ВПУ- агрофірма № 1 с. Балина Хмельницької

області - В А001;

- для вищих комерційних професійно-технічних училищ - перші символи

наприклад, вище професійно-комерційне училище № 1 м. Херсона -ВК001;

- для професійно-технічних училищ (надалі - ГГГУ) - перший символ -г "0",

наприклад,ГГГУ№2м.Севастополя-00002,

ПТУ № 42 м. Краматорська Донецької області - 00042, ПТУ № 108 м. Донецька - 00108;

- для художніх професійно-технічних училищ (надалі - ХГГГУ) – перший символ-"X",

наприклад, ХПТУ № 12 м. Львова - Х0012;

- для училищ-агрофірм - перший символ - "А",

наприклад, Ічнянське училище-агрофірма № 1 м. Ічні Чернігівської області -А0001;

- для центрів - перший символ - "Ц" (при кодуванні центрів, які не мають номерів, після символу "Ц" та відповідної кількості нулів проставляється умовний номер, починаючи з одиниці, який присвоюється регіональним органом управління професійно-технічною освітою у порядку черговості створення центрів),

наприклад, центр професійно-технічної освіти № 1 м. Харкова -Ц0001,

міжрегіональний центр професійної перепідготовки військовослужбовців звільнених у запас м. Києва - Ц0001,

міжрегіональний центр підготовки та перепідготовки спеціалістів автосервісу
м. Києва - Ц0002,

модельний центр підготовки та перепідготовки фахівців м. Черкаси -Ц0001;

- для професійних училищ соціальної реабілітації - перші символи - "С9",

наприклад, професійне училище соціальної реабілітації м. Охтирки Сумської області - С9000;

- для професійно-технічних училищ при виправно-трудових колоніях - перші символи - "Т8",

наприклад, ГГГУ № 44 при виправно-трудових колонії м. Самбора Львівської області - Т8044;

- для професійно-технічних училищ, які безпосередньо не підпорядковані Міністерству освіти і науки України, - перший символ - "І",

наприклад, ПТУ № 12 Рівненської АЕС м. Кузнецовська Рівненської області -10012.

У рядку "Атестаційний рівень ПТНЗ" зазначається атестаційний рівень ПТНЗ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.99 №9561

У графі "Коди" цього рядка проставляється цифра, яка відповідає атестаційному рівню ПТНЗ.

У рядку "Місцезнаходження ПТНЗ" зазначаються поштовий Індекс, назва населеного пункту, вулиці, номер будинку, де розташований ПТНЗ.

У графі "Коди" цього рядка проставляється код відповідно до кодів Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ-ДК014-97).

У рядку "Підпорядкування ПТНЗ" зазначається повна назва установи, якій підпорядкований ПТНЗ.'

У рядку "Форма власності ПТНЗ" зазначається назва форми власності ПТНЗ.

У рядку "Філія (філії) ПТНЗ" зазначається назва та номер філії (філій) відповідно до статуту ПТНЗ, до структури якого вона (вони) входить (входять).

У графі "Коди" цього рядка проставляється шестизначний набір символів у такому порядку: символ - "Ф", відповідна кількість нулів, номер ПТНЗ, номер філії,

наприклад, Васильківська філія № 1 ПТУ № 2 м. Українки Київської області-Ф00021;

Хмельницька філія № 2 ПТУ № 20 м. Вінниці - Ф00202.

У рядку "Місцезнаходження філії (філій) ПТНЗ" зазначаються поштовий індекс, назва населеного пункту, вулиці, номер будинку, де розташована (розташовані) філія (філії) ПТНЗ.

У графі "Коди" цього рядка проставляється код відповідно до :содЬ Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ-ДК014-97).

У рядку "Основне підприємство — замовник кадрів" зазначається повна назва основного підприємства-замовника, для якого замовляється підготовка робітничих кадрів.

У рядку "Підпорядкування основного підприємства-замовника кадрів" зазначається назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, якому підпорядковані підприємства - замовники кадрів незалежно від форм власності.

У графі "Коди" цього рядка проставляється код відповідно до коду Системи позначень об'єктів державного, господарського та інших видів управління (СПОДУ).

3.1.2.Таблиця №1

Рух контингенту учнів, слухачів протягом календарного року

У графах 1-6 за переліком показників рядків 1-40 зазначаються дані про кількість учнів, слухачів - випускників шкіл із зазначенням їх відповідного рівня середньої освіти, які проходили первинну професійну підготовку у ПТЮ, що звітується.

У графах 7-9 за переліком показників рядків 1-40 зазначаються дані про кількість учнів, слухачів із числа незайнятого населення,, які проходили первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у ІЇТНЗ, що звітується, за договорами (направленнями) служби зайнятості або власним бажанням.

У графах 10-12 за переліком показників рядків 1 —10 зазначаються дані про кількість учнів, слухачів із числа працівників підприємств, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, які проходили первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у ПТНЗ, що звітується, за договорами (направленнями) підприємств або власним бажанням.

У графах 14,15 за переліком показників рядків 1-40 зазначаються дані про кількість учнів, слухачів з числа незайнятого населення та працівників, які проходили професійну підготовку у ПТНЗ, що звітується, за денною або вечірньою (змінною) формами навчання.

Сума даних граф 1-4 за переліком показників рядків 1-40 повинна дорівнювати даним графи 5.

Сума даних граф 7-12 за переліком показників рядків 1-40 повинна дорівнювати даним графи 13.

Сума даних граф 14,15 за переліком показників рядків 1-40 по^тт?. дорівнювати даним графи 13.

Сума даних граф 5 та 13 за переліком показників рядків 1-40 повинна дорівнювати даним графи 16.

У рядках 1-40 за переліком показників граф 1-16 зазначаються дані про рух контингенту учнів, слухачів ПТНЗ протягом звітного календарного року, тобто:

- у рядку 1 - кількість учнів, слухачів, які знаходяться у списковому складі на початок року;

- у рядках 2-10 - кількість учнів, слухачів, які прийняті на навчання протягом року з урахуванням тих, які зараховані на навчання станом на 1 вересня поточного навчального року, тобто:

- у рядку 2 - загальна кількість, з них:

- у рядку 3 - кількість учнів, слухачів, які прийняті на навчання на перший курс за державним замовленням . У цьому рядку зазначаються також дані про призовників, які прийняті до ПТНЗ для отримання професії водія на договірних умовах із Міністерством оборони України та відповідно до: рішень Кабінету Міністрів України і надалі будуть направлятися для проходження служби у Збройних силах України,

- у рядках 4-10 (з рядка 2) - за галузевими напрямками економіки України, тобто:

- у рядку 4 - для промисловості,

- у рядку 5 - для сільського господарства,

- у рядку б- для транспорту,

- у рядку 7 - для зв'язку,

- у рядку 8 - для будівництва,

- у рядку 9 - для торгівлі і громадського харчування,

- у рядку 10 - для житлово-комунального господарства і невиробничих видів побутового обслуговування населення;

сума даних рядків 4-10 за переліком показників граф 1-16 повинна дорівнювати даним рядка 2;

- у рядках 11-25 - кількість учнів, слухачів, які вибули протягом звітного календарного року, тобто:

- у. рядку 11 - загальна кількість. У цьому рядку зазначається кількість учнів, слухачів, які вибули з різних причин, включаючи випускників (випуск) та тих, які не закінчили повного курсу навчання й не пройшли без поважних причин поетапної атестації і відраховані з ПТНЗ із довідкою відповідної форми, з них:

- у рядку 12 - відраховано з першого курсу, з числа прийнятих за державним замовленням. У цьому рядку зазначається кількість учнів, які були прийняті на навчання у звітному періоді на перший курс за державним замовленням і вибули з різних причин, а також кількість учнів, слухачів, які були прийняті для отримання професії водія на договірних умовах із Міністерством оборони України та відповідно до рішень Кабінету Міністрів України і також вибули з різних причин;

-- у рядку 13 (з рядка 11) - кількість випускників (випуск). У цьому рядку зазначається кількість учнів, слухачів, яким було присвоєно відповідний рівень кваліфікації і видано документ установленого зразка;

у тому числі з рядка 13:

за статтю (рядки 14,-15), у тому числі:

- у рядку 14 - чоловіків,

- у рядку 15-жінок;

сума даних рядків 14 та 15 за переліком показників граф 1-16 повинна дорівнювати даним рядка 13;

за галузевими напрямками економіки України (рядки 16-22), у тому числі:

- у рядку 16 - для промисловості,

- у рядку 17 - для сільського господарства,

- у рядку 18 - для транспорту,

- у рядку 19 - для зв'язку,

- у рядку 20 - для будівництва,

- у рядку 21 - для торгівлі і громадського харчування,

- у рядку 22 - для житлово-комунального господарства і невиробничих видів побутового обслуговування населення

сума даних рядків 16-22 за переліком показників граф 1-16 повинна дорівнювати даним рядка 13;

військових водіїв для Збройних сил України (рядок 23). У цьому рядку зазначається кількість учнів, слухачів, які отримали документ про присвоєння кваліфікації водія і направлені для подальшої роботи за цією професією;

сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків (рядок 24);

осіб із фізичними та розумовими вадами (рядок 25);

- у рядках 26-57 - кількість учнів, слухачів, які знаходились у списковому складі на кінець календарного року, з них:

- у рядку 26 - загальна кількість, тобто:

-у рядках 27,28-за статтю, у тому числі:

- у рядку 27 - чоловіків,

- у рядку 28-жінок;

сума даних рядків 27 та 28 за переліком показників граф 1-16 повинна дорівнювати даним рядка 26;

- у рядках 29-45 - за віком/від 14"до ЗО років і старше/;

сума даних рядків 29-45 за переліком показників граф 1-16 повинна дорівнювати даним рядка 26:

- у рядках 46-52 - за галузевими напрямками економіки України, тобто:

- у рядку 46 - для промисловості,

- у рядку 47 - для сільського господарства,

- у рядку 48 - для транспорту,

- у рядку 49 - для зв'язку,

- у рядку 50 - для будівництва,

- у рядку 51 - для торгівлі і громадського харчування,

- у рядку 52 - для житлово-комунального господарства і невиробничих видів побутового обслуговування населення;

сума даних рядків 46-52 за переліком показників граф 1-16 повинна дорівнювати даним рядка 26;

- у рядку 53 - сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків,

- у рядку 54 - мають одного з батьків,

- у рядку 55-з неблагополучних сімей,

- у рядку 56-з малозабезпечених сімей,

- у рядку 57-з фізичними та розумовими вадами.

Сума даних рядків 1 та 2 за різницею даних рядка 11 за переліком показників граф 1-16 повинна дорівнювати даним рядка 26.

Відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям до малозабезпеченої сім'ї належить сім'я, яка з поважних або не залежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход, нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї.

З метою контролю введення даних у кінці таблиці підраховується сума даних з показників усіх рядків і проставляється у рядку під назвою: "Контрольна сума"


Та відомча статистична звітність:

Форма 4 (профех) ”Звіт про виробничу діяльність учбових господарств професійно-технічних навчальних закладів сільськогосподарського та меліоративного профілів за ____ календарний рік“ за графіком Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації не пізніше 10 січня;

Звіт затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 № 537.


Форма № 5 (профтех) “Звіт про наявність тракторів, автомобілів, сільськогосподарських та меліоративних машин у професійно-технічних навчальних закладах сільськогосподарського та меліоративного профілів станом на 1 січня ___ року” за графіком Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації не пізніше 10 січня;

Звіт затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.11.2000 № 537.


Форма № 9 (профтех) “Звіт про навчально-виробниче обладнання і техніку професійно-технічних навчальних закладів Міністерства освіти і науки України за ___ рік” за графіком Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації не пізніше 10 січня;


Форма № 8-В (профтех) “Звіт про професійне навчання робітників за направленням державної служби зайнятості за ____ півріччя ___ року” за графіком Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації не пізніше 10 липня та 10 січня;


Форма 4- ПТО “Показники економічного і соціального розвитку України на ___ рік” за графіком Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації не пізніше 20 березня.

Оперативна звітність:


Форма 6-В “Оперативний звіт про прийом до професійно-технічних навчальних закладів Міністерства освіти і науки України на навчальний рік” станом на 1.06; 1.07; 1.08; 20.08; 1.09.


Форма 7-В “Оперативний звіт про підготовку професійно-технічних навчальних закладів Міністерства освіти і науки України до нового навчального року” станом на 1.06; 1.07; 1.08; 20.08; 1.09.
7721276649168556.html
7721369813273436.html
7721479726586883.html
7721530792585843.html
7721584913704570.html