Міжнародне право вступ - страница 3


Дипломатичні представництва,

у тому числі

представництва

при міжнародних

організаціях

Недоторканність приміщень

Фіскальний імунітет

Недоторканність особи

Недоторканність житла


Дипломати і члени їх сімей

Імунітет від при­мусових дій щодо майна і засобів пересування

Недоторканність

кореспонденції,

архівів, засобів

зв'язку

Право на безпе­решкодні зносини із своїм центром

та іншими

представництвами

держави

Повний імунітет

від цивільної та

адміністративної

юрисдикції щодо

службової

діяльності

Повний імунітет від кримінальної

юрисдикції держави

перебування

Фіскальний

(податковий)

імунітет


Митні привілеї

Митні привілеї


Протокольні при­вілеї, зокрема право користу­вання державним прапором

Вільне

пересування

територією іншої

держави

36

^ КОНСУЛЬСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО

Функції консульства

Захист інтересів своєї держави в державі перебування

Захист інтересів юридичних і фізичних осіб держави, яку представляє консул, у державі перебування, зокрема представництво інтересів своїх громадян у суді у справах про спадщину і в разі смерті, а також охорона інтересів неповнолітніх і недієздатних осіб своєї держави в державі перебування, виконання доручень судових органів тощо

Сприяння розвитку торгівлі, економічних, наукових, культурних зв'язків між своєю державою та державою

Інформування своєї держави про політичну, економічну, культурну, правову і наукову сфери життя держави перебування

Виконання прав нагляду та інспекції щодо літаків і суден прапора своєї держави, подання їм у разі потреби допомоги і сприяння

Видача паспортів і проїзних документів громадянам своєї держави, а також віз, свідоцтв та інших необхідних документів для поїздки до держави, яку представляє консульське представництво, громадянам держави перебування і іноземцям, легалізація документів

^ Види консульських

Консульські ранги


Генеральне консульство

Генеральний консул


Консульство

Консул


Віце-консульство

Віце-консул


Консульське агентство

Консульський агент

37

^ Торговельні представництва за кордоном

Торговельне представництво — представницький орган держави

за кордоном, який здійснює її функції у сфері зовнішньої

торгівлі.

Торговельні представництва як органи зовнішніх зносин були

створені колишнім Радянським Союзом для здійснення

Торговельне представництво — це частина дипломатичного представництва в окремій державі, здійснює свою діяльність під загальним керівництвом посла (посланника) і підзвітне міністерству зовнішньої торгівлі.

Торговельне представництво очолює торговельний представник, якого призначає уряд

^ Функції торговельних представництв України за

Ведення операцій із зовнішньої торгівлі для організацій, які беруть участь у зовнішньоторговельному обороті

Видання дозволів на здійснення торговельних операцій установам, які беруть участь у зовнішньоторговельному

Регулювання і контроль діяльності організацій, які мають дозвіл на самостійний вихід на зовнішній ринок

Видача дозволів на ввезення товарів, свідоцтв про проходження товарів, дозволів на транзит товарів через Україну

Контроль у країні перебування за виконанням законів про зовнішню торгівлю організаціями, які беруть участь у зовнішньоторговельному обороті

Вивчення загальних економічних умов і торговельної кон'юнктури у країні перебування

38

^ Випадки закінчення місії дипломатичного представника

Оголошення державою перебування дипломатичного представника persona поп grata (небажаною особою)

Розірвання дипломатичних відносин або виникнення стану війни між державою, що акредитує дипломатичного представника, і державою його перебування

Відкликання дипломатичного представника державою, що його акредитує

Припинення існування як суб'єкта міжнародного права держави, яка акредитувала представника, або держави перебування

Докорінна зміна державного устрою в державі, що акредитувала дипломатичного представника

ПРАВОМІЖНАРОДНИХОРГАНІЗАЦІЙ

Право міжнародних організацій — це сукупність норм, які регу­люють створення, структуру, функціонування та повноваження міждержавних структур, що є міжнародними організаціями. Це одна з галузей міжнародного права.

^ Ознаки міжнародної організації

Членство трьох і більше держав

Наявність установчої міжнародної угоди

Постійні органи і штаб-квартира

Принцип поваги суверенітету держав — членів організації

Невтручання у внутрішні справи держав — членів організації

Встановлення порядку прийняття рішень і набуття ними юридичної сили

40

^ Міжнародна міжурядова організація — постійне об'єднання дер­жав, створене на основі міжнародної угоди (статуту або іншого уста­новчого документа) з метою вирішення міжнародних проблем і роз­витку всебічної співпраці, має постійні органи і діє в інтересах держав-членів за дотримання принципу поваги їх суверенітету.

^ КЛАСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНИХМІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Міжнародні міжурядові організації

За предметом діяльності

ПОЛІТИЧНІ

економічні

^ За порядком прийому нових членів

відкриті

закриті


^ За кількістю членів

всесвітні
rtWTTORi


кредитно-фінансові

з питань торгівлі

охорони здоров я

такі, що нових членів приймають відповідно до статуту

культури та ш.

^ За метою і принципами

За колом учасників


Із загальною компетенцією

універсальні


Із спеціальною

регіональні

41

СИСТЕМАОРГАНІЗАЦІЇОБ'ЄДНАНИХНАЦІЙ


ООН1
||

родний

УД

Секретаріат

Рада з опіки (з припинила своє і<
^ Рада Безпеки

Орган із спостереження за виконанням умов перемир'я в Палестині Група військових спостерігачів ООН в Індії і Пакистані Збройні сили ООН з підтримання миру на Кіпрі

Надзвичайні збройні сили ООН Військово-штабний комітет

Комісія з роззброєння Комітет експертів Комітет з приймання нових членів та ін.

^ Економічна і Соціальна рада

Регіональні комісії

Функціональні

комісії

Сесійні, постійні

Близькосхідне агентство ООН

для допомоги палестинським біженцям

і організації робіт

Конференція ООН з торгівлі й розвитку

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)

Управління Верховного Комісара ООН

у справах біженців

Об'єднана світова продовольча програма

(ООН/ФАО)

Навчальний і науково-дослідний інститут

^ ООН (ЮНІТАР)

Програма розвитку ООН (ПРООН)

Організація Об'єднаних Націй

з промислового розвитку (ЮНІДО)

Програма ООН з навколишнього

середовища (ЮНЕП)

Університет ООН (ЮНЮ)

Всесвітня продовольча рада та ін.

42

^ Принципи ООН

Відмова у міжнародних відносинах від загрози силою або її використання проти інших держав

Мирне вирішення міжнародних спорів

Невтручання у внутрішні справи інших держав і непорушність кордонів

Співробітництво держав

Рівноправність і самовизначення народів

Суверенна рівність держав

Добросовісне виконання зобов'язань

Мирне співіснування і територіальна цілісність держав

Повага до основних прав і свобод людини

Подання допомоги ООН в усіх її діях, які вона виконує відповідно до Статуту ООН

Забезпечення того, щоб держави, які не є членами ООН, діяли відповідно до принципів ООН, оскільки це необхідно для підтримання міжнародного миру і безпеки

Принцип роззброєння

Принцип одностайності великих держав

43


Членами Організації
Прийняття

Член Організації, який

можуть бути всіу членисистематично порушує

миролюбні держави,Організації
принципи Статуту

які беруть на себеухвалюється
ООН, може бути

зобов'язання, що міс-постановою
виключений
тяться у СтатутіГенеральної
з Організації або може

ООН, і які, заАсамблеї
бути припинене

тлумаченнямза рекомендацією
здійснення його прав

Організації, можутьРади Безпеки
І привілеїв рішенням

і бажають
Генеральної Асамблеї

ці зобов'язання
за рекомендацією

Рекомендації Ради Безпеки з питань приймання нових членів ООН або виключення з Організації приймаються на основі принципу одностайності великих держав (тобто потрібно не менш як 9 голосів членів Ради, включаючи голоси членів Ради Безпеки, що співпадають)

^ Сесії Генеральної Асамблеї ООН

Чергові

Скликаються щороку, відкриваються, як правило, третього вівторка вересня і тривають зазвичай до середини грудня

Спеціальні

Скликаються Генеральним секретарем ООН з будь-якого питання на вимогу Ради Безпеки, більшості членів ООН або одного з членів ООН, якщо таку вимогу підтримали більшість членів ООН

Надзвичайні спеціальні (з 1950р.)

Скликаються протягом 24 годин з моменту отримання Генеральним секретарем ООН вимоги про скликання такої сесії, що надійшла від будь-яких семи членів Ради Безпеки, більшості членів ООН або одного з членів ООН, якщо цю вимогу підтримали більшість членів ООН, у таких випадках:

44

^ Генеральна Асамблея ООН

Головні комітети

Процедурні органи

Допоміжні органи


Генеральний комітет (голова, 21 заступник голови Асамблеї, голови семи головних

Комітет з перевірки повноважень

Перший комітет (полі­тичні питання, питання безпеки, включаючи

ревізійна

з адміністративних і бюджетних


Спеціальний політичний комітет

з міжнародного права

з внесків


Другий комітет

(економічні і фінансові питання)

Третій комітет

(соціальні,

гуманітарні питання і питання культури)

Четвертий комітет

(питання деколонізації і несамоврядних територій)

П'ятий комітет

(адміністративні і бюджетні питання)

Шостий комітет

(правові питання)

Із спостерігання

за

підтриманням

з прав людини

з права

міжнародної

торгівлі

із роззброєння

з конференцій

з операцій підтри­мання миру та безпеки

з деколонізації

проти апартеїду

з атомної енергії

з використання

космічного

простору

з мирного використання дна морів і океанів

45

^ ГОЛОСУВАННЯ В ГЕНЕРАЛЬНІЙ АСАМБЛЕЇООН

Генеральна Асамблея складається з усіх членів ООН.

Кожний член ООН має на Генеральній Асамблеї лише один го­лос, хоча делегація держави — члена ООН може включати щонай­більше 5 делегатів і 5 заступників, необхідну кількість радників і екс­пертів.

Рішення Генеральної Асамблеї з найважливіших питань ухва­люється більшістю у дві третини голосів присутніх і тих держав — членів ООН, що беруть участь у голосуванні (підтримання міжна­родного миру і безпеки, вибори непостійних членів Ради Безпеки і членів Економічної та Соціальної ради відповідно до ст. 18 Статуту ООН, прийняття нових держав до ООН і виключення з неї, призна­чення Генерального секретаря ООН, бюджетні й деякі інші питання).

Рішення Генеральної Асамблеї з інших питань, особливо проце­дурних, ухвалюються простою більшістю голосів присутніх і тих держав — членів ООН, що беруть участь у голосуванні.

Для ухвалення рішення на Генеральній Асамблеї необхідна при­сутність щонайменше половини всіх членів ООН.


7719783792565248.html
7719879018520591.html
7720004412045642.html
7720094055776041.html
7720169709614599.html