В умовах значної регіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів держава повинна виконувати функції вирівнювання бюджетної забезпеченості регіонів - страница 2
Головна мета підвищення добробуту населення на основі сталого економічного зростання

Стратегічний напрям 1 Забезпечення умов зростання реальної заробітної плати й доходів населення^ Стратегічний напрям 2
Підвищення економічної активності населення, створення сучасних виробництв і робочих місць, ефективна регуляція ринку праці
Стратегічний напрям 3

^ Підвищити соціальний захист населення шляхом ефективного використання бюджетних коштів
Стратегічний напрям 4 Формування солідарного громадянського суспільства на основі досконалої системи соціального партнерства
^ Стратегічний напрям 5 Підвищити організаційний рівень праці на вітчизняних виробничих підприємствах^ Пріоритетна мета 1.1 Розробити та запровадити механізм зростання заробітної плати в умовах обмеженості доходів підприємств
^ Пріоритетна мета 2.1

Створити умови для ефективної зайнятості населення, забезпечити баланс попиту та пропозиції на ринку праці, в т.ч. на основі підвищення якості йі конкурентоспроможності робочої сили^ Приоритетна мета 3.1
Підвищити ефективність соціального захисту працівників
Пріоритетна мета 4.1

Підвищити ефективність колективних договорів як основного документа, що регулює відносини між роботодавцями та працівниками на підприємствах всіх форм власності
Пріоритетна

мета 5.1

Удосконалити систему нормування праці всіх категорій працівників виробничих підприємств^ Пріоритетна мета 1.2 Розробити заходи, спрямовані на запобігання бідності, з наданням превентивного характеру
Пріоритетна мета 2.2

Забезпечити відповідність підготовки кадрів у системі освіти всіх рівнів потребам ринку праці
Пріоритетна

мета 3.2

Створити умови щодо надання ефективної допомоги вразливим верствам населення, які не є учасниками системи соціального страхування
Пріоритетна мета 4.2

Підвищити ефективність системи соціального партнерства на всіх рівнях її функціонування
Пріоритетна

мета 5.2

Забезпечити умови для зростання рівня продуктивності праці працівників та продуктивності виробництва на підприємствах^ Пріоритетна мета 1.3 Скоротити у 3-4 рази співвідношення доходів крайніх груп населення (зменшити розшарування населення за рівнем доходів)
Пріоритетна мета 2.3

Стимулювати розвиток фермерських господарств та самозайнятості з використанням сучасних індустріальних технологій


^ Пріоритетна мета 4.3

Формування в Україні системи соціальної відповідальності бізнесу та системи громадського суспільства
Пріоритетна

мета 5.3

Поліпшити умови праці на підприємствах та підвищити рівень охорони праці працівниківПріоритетна мета 2.4

Створювати продуктивні робочі місця

7692212986831565.html
7692331799833798.html
7692471253118168.html
7692590035156266.html
7692696705486116.html